ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Η βελτίωση της ποιότητας σπέρματος απαιτεί περισσότερα από μια αλλαγή του τρόπου ζωής

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2012

Βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους σπέρματος (σε %) έπειτα από 3μηνη λήψη PROFERTIL® έναντι της αλλαγής τρόπου ζωής

25.76% pregnancy rate
e-SPEN Logo

Αριθμός συμμετεχόντων:
n = 205 (ομάδα PROFERTIL®: n = 132,
ομάδα ελέγχου: n = 73)

Δημοσίευση:
e-SPEN, Τόμος 7, Έκδ. 1, Φεβρ. 2012, P. e50-e53.

Με το PROFERTIL® όλες οι παράμετροι σπέρματος (σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου) βελτιώθηκαν σημαντικά έπειτα από 3 μήνες:
  • Σημαντική βελτίωση όλων των παραμέτρων σπέρματος σε σύγκριση με την παρακολούθηση αλλαγής τρόπου ζωής
  • Βελτιώνει όλες τις παραμέτρους του σπέρματος που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη σύλληψη και εγκυμοσύνη

Ελεγχόμενη μελέτη 2012.  Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation; Imhof M. et al. Δημοσιευμένη στο e-SPEN , Τόμος 7, Έκδοση 1, Φεβρουάριο 2012, συμμετέχοντες (n = 205): ομάδα PROFERTIL®: n = 132, ομάδα ελέγχου: n = 73, κριτήρια εισαγωγής: ≥ 1 έτος υπογονιμότητας και ≥ 2 παθολογικές αναλύσεις σπέρματος, κριτήρια αποκλεισμού: ασπερμία, κιρσοκήλη, αζωοσπερμία, ουρογεννητικές λοιμώξεις. Ποσοστό εγκυμοσύνης ομάδας ελέγχου = 15,07%

Πιλοτική Μελέτη: απόδειξη σύλληψης. Αριθμός συμμετεχόντων: n=120

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 26-41%