ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Σημαντική βελτίωση στην προστασία κατά του κατακερματισμού DNA

ΜΕΛΕΤΗ DNA 2014

Η βελτίωση της ποιότητας σπέρματος αξιολογήθηκε μέσω της δοκιμασίας πρόσδεσης σπέρματος σε υαλουρονικό οξύ (SHBA) έπειτα από 3 μήνες λήψης PROFERTIL®

+19.7% increase of SHBA value
74.6% of subjects with less sperm DNA fragmentation
European Medical Journal Logo

Αριθμός συμμετεχόντων: 
n = 107 
(ομάδα PROFERTIL®: n = 67, 
ομάδα ελέγχου: n = 40)

Δημοσίευση:
EMJ Urol. Μάϊος 2014;1:60-65.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το PROFERTIL® μπορεί:
  • να αυξήσει την πιθανότητα μιας επιτυχημένης σύλληψης και εγκυμοσύνης
  • να αποτρέψει τις επαναλαμβανόμενες αποβολές1)
  • να έχει θετική επίδραση στην εμβρυακή ανάπτυξη2)
  • να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχημένης σύλληψης στην Τεχνολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 1) 2)

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

Μελέτη DNA 2014. Increased hyaluronan acid binding ability of spermatozoa indicating a better maturity, morphology, and higher DNA integrity after micronutrient supplementation; Lipovac M. et al.; Κριτήρια εισαγωγής: ≥ 1 έτος υπογονιμότητας, ≥ 2 παθολογικές αναλύσεις σπέρματος, κριτήρια αποκλεισμού: ασπερμία, κιρσοκήλη, αζωοσπερμία, ουρογεννητικές λοιμώξεις.

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 26-41%