ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ DNA

»Σημαντική μείωση του κατακερματισμού του DNA του σπέρματος«

ΜΕΛΕΤΗ DNA 2021

Μείωση του κατακερματισμού του DNA σπέρματος (DFI σε %) έπειτα από 3 μήνες λήψης PROFERTIL®

Αριθμός συμμετεχόντων:
n = 339
(ομάδα PROFERTIL®: n = 162,
ομάδα ελέγχου: n = 177)

Η μοναδική, πατενταρισμένη σύνθεση του PROFERTIL®:
  • Μειώνει σημαντικά τον κατακερματισμό DNA του σπέρματος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (αλλαγή τρόπου ζωής μόνο).
  • Ποσοστό κύησης 41.3% στην υπο-ομάδα PROFERTIL® με DFI> 15% έναντι 22.9% στην ομάδα ελέγχου
  • Ποσοστό εγκυμοσύνης 27.8% στην ομάδα PROFERTIL® έναντι 15,3% στην ομάδα ελέγχου (συνολικός πληθυσμός της μελέτης).

DNA-Study 2021; The effect of micronutrient supplementation on spermatozoa DNA integrity in subfertile men and subsequent pregnancy rate; Lipovac M. et al.; published in Gynecological Endocrinology 2021 Jun; 37(6); patients (n = 339): PROFERTIL® group: n=162, control group n=177.

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 26-41%